Бюро Веритас в България

НАШИТЕ АКТИВИ: ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ И ВИСОКА РЕПУТАЦИЯ

Ефикасна международна мрежа.

Успешна комбинация от местни и международни офиси.

Активно участие при внедряването на нови възможности.

Последователност и съизмеримост при доставянето на услуги.

Качество и репутация.

Качество градено 200 години.

Квалифицирани служители.

Висока техническа експертиза.

Предприемачество и насоченост към клиента.

Признат експертен опит.

Обширно портфолио от акредитирани услуги.

Задълбочено познаване на законовите изисквания и стандартите.

Широки познания за индустриалните пазари.

Широко портфолио от услуги.

Покриване на всички изисквания в областта на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.