Условия за ползване

Условия за ползване

Всеки достъп до и използване на уебсайта ("Уебсайт") предполага приемането от страна на потребителя ("Потребител") на следните условия за ползване. Ако достъпът до Уебсайта е предоставен на Потребителя с потребителско име и парола, тези условия за ползване се уреждат от съответните конкретни условия на използване на Уебсайта или от съответните Общи условия на Bureau Veritas, достъпни на уебсайта преди ограничения достъп или при първото влизане (лог).

Използване на Уебсайта:  Уебсайтът може да предоставя информация за съответното подразделение на Бюро Веритас, неговите продукти и услуги ("Съдържанието"). Потребителят има достъп до уебсайта само за лична цел. Съдържанието е защитено от правата на интелектуална собственост, които принадлежат на Bureau Veritas или неговите филиали или които са лицензирани от Bureau Veritas или от неговите филиали. Съответно, всяко пълно или частично възпроизвеждане, представяне, извличане, промяна, разпространение или използване на Сайта или на някой от елементите на съдържанието (като текстове, изображения, снимки, графики, данни, архитектура, изходен код, софтуер и бази данни), на каквито и да е носители, е строго забранено, освен ако предварително не е писмено упълномощено от Bureau Veritas или неговите филиали. В допълнение, в никакъв случай консултацията с уебсайта не може да се тълкува като прехвърляне, лиценз или разрешение за повторно използване на съдържанието за търговски цели.

Bureau Veritas има право да променя съдържанието по всяко време без предизвестие.

Потребителят няма право:
- да прави каквото и да е влошаване, неоторизирано изтегляне, DDoS атака, злоупотреба със съдържание, опит за заобикаляне или повреда на устройства за сигурност, фишинг, въвеждане на измами в инфраструктурата на Bureau Veritas и др .;

- да поврежда целостта или наличието на Уебсайта и/или интересите, репутацията, изключителните права на Bureau Veritas;

- да предава или разкрива чрез уебсайта незаконни, противообществени или клеветнически политики и  информация.

Достъпът до и използването на уебсайта се прекратява в случай, че Потребителят не спазва тези условия за ползване.

Наличност: Уебсайтът работи 24/24 часа и 7/7 дни. Ако обаче възникне случай на непреодолима сила, уебсайтът е претоварен или недостъпен поради електронни комуникационни мрежи, достъпът до целия или част от уебсайта може да бъде забавен или прекъснат. Освен това, Bureau Veritas може да предприеме коригираща или превантивна поддръжка на уебсайта или хостинг съоръженията. Съответно Bureau Veritas не гарантира наличието или непрекъснатия достъп до уебсайта.

Търговски марки: Търговските марки и логото "Bureau Veritas" или всяко друго име или запазена марка, регистрирани или използвани по друг начин при извършване на дейност от Bureau Veritas или неговите филиали, са изключителна собственост на Bureau Veritas или неговите филиали. Всяко тяхно използване или възпроизвеждане от Потребителя е строго забранено без изричното предварително писмено разрешение на Bureau Veritas или неговите филиали.

Процес на поръчване (важи само за сайтове за електронна търговия): Продуктите или услугите на Bureau Veritas могат да бъдат закупени през  уебсайта, като се спазват съответните условия на Bureau Veritas за използването на уебсайта или съответните Общи условия на Bureau Veritas.

Отговорност: Съдържанието, достъпно чрез уебсайта, се предоставя от Bureau Veritas или неговите филиали такова, каквото е.  Bureau Veritas или неговите филиали, както е приложимо, не предоставят  каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, относно уместността, навременността, пълнотата или използването на информацията от Потребителя за определена цел. Потребителят носи отговорност за използването на свободно достъпното съдържание в уебсайта.

Bureau Veritas и неговите филиали не носят отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (включително, но без да се ограничават до всякакви финансови загуби, търговски загуби, загуба на печалба,  оперативна загуба, загуба на програми или загуба на данни) в резултат на използването на уебсайта и информацията, съдържаща се в него. Bureau Veritas и неговите филиали не носят отговорност в случай на вируси, злонамерен софтуер или спам в резултат на консултация с уебсайта.

Хипертекстови връзки: Сайтът може да включва хипертекстови връзки към уебсайтове на трети страни. Bureau Veritas няма средства да контролира съдържанието на такива уеб сайтове на трети страни, пренасочвайки се към уебсайта и поради това отхвърля всякаква отговорност за тяхното съдържание.

Приложима юрисдикция и право: Всички спорове, свързани с уебсайта и съдържанието му, ще бъдат отнесени до съдилищата в Нантер, Франция и ще бъдат уредени от френското право.