Индустриални инспекции и одити

Индустриални инспекции и периодичен технически надзор

Вашата организация желае да демонстрира отговорност, като гарантира, че съоръженията, оборудването, продуктите и услугите, които предоставяте, отговарят на изискванията за качество, здраве и безопасност, околна среда и социална отговорност, независимо от вида им:
- нормативни: наложени от приложими нормативни актове или регламенти, които обосновават издаването на лицензи за извършване на дейност,
- доброволни: базирани на изисквания, специфични за даден сектор или международно признати стандарти,
- частни: базирани на ваши собствени схеми, стандарти или изисквания.

Ние можем да извършим инспекция на съоръженията, оборудването и продуктите ви, а също така да проведем одити на вашите системи и процеси в съответствие с местни или международни стандарти и нормативни изисквания, или в съответствие с доброволни изисквания. В много от случаите инспекциите и одитите биха ни позволили да издадем сертификат на вашата организация .

Технически надзор

Бюро Веритас България притежава Лицензии № 600 от 02.09.2009 г. и № 624 от 03.05.2010 г. , издадени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с които на основание на Закона за техническите изисквания към продуктите се разрешава на Дружеството да осъществява технически надзор на територията на цялата страна на следните съоръжения с повишена опасност (СПО):

АСАНСЬОРИ:

- Асансьори в жилищни сгради;

- Товарни асансьори – в жилищни сгради;

- Товарни платформени асансьори;

КРАНОВЕ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ:

- Строителни товаро-пътнически подемници;

- Бордови кранове - независимо от товароподемността им;

- Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване – независимо от товароподемността им;

- Товароподемни кранове от всякакъв вид, извън посочените по-горе, с товароподемност до 5 тона включително;

- Електрически телфери, немонтирани на кранове;

- Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;

- Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения;

- Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.;

- Подвижни работни площадки;

- Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;

ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ:

- Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 МРа включително;

- Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 °С включително;

СЪДОВЕ, РАБОТЕЩИ ПОД НАЛЯГАНЕ:

- Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа (16 bar) и температура на стените на съда до 200 °С, на които произведението от обема в литри (dm³) и максимално допустимото налягане в МРа не превишава числото 4 000;

- Съдове в разпределителни уредби за напрежение в електрически централи и подстанции;

- Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;

- Колони за разделяна на газове при температура, по-ниска от минус 130 °С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение – топлообменници на разпределителни колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;

- Съдове за хладилни уредби;

- Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранвани с втечнен въглеводороден газ, газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;

- Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени и разтворени под налягане газове;

ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА:

- Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа (6 bar) до 8,0 МРа (80 bar) включително и на гореща вода с температура от 110°С до 450 °С включително и на които произведението от максимално допустимото налягане в МРа и номиналния  диаметър в mm е по-голямо от числото 100.

 

Техническият надзор се извършва съгласно разпоредбите на чл. 34а от Закона за техническите изисквания към продуктите – сключен договор със собствениците или ползвателите на съоръжението с повишена опасност.