Ценности

Реализиране на нашите ценности
Нашите основни ценности са неизменими. В тях са отразени такива принципи като безпристрастност, професионална етика, обективност, потвърждаване на достоверността, уважение към личността, социална и екологична отговорност.

Тези ценности са свързващата основа на дейността на Бюро Веритас, съгласно която действа всеки един от нас.

Ценностите скрепяват нашето единство и вътрешна устойчивост и позволяват да реализираме на практика стратегията си за ефективен растеж. Всички наши служители отговарят за това съответствието да бъде най-важната част от нашата дейност и бъдещия ни успех.

Безпристрастност и професионална етика 
Ние изпълняваме работата си добросъвестно, честно и справедливо;
Винаги изпълняваме своите обещания;
Ясно формулираме принципите на своята работа и я изпълняваме надлежно;
Съблюдаваме политиката и процесите, приети в компанията;
Спазваме конфиденциалност по отношение на търговската и лична информация;
Уважаваме етичните норми и спазваме професионалните принципи навсякъде, където работим;
Предоставяме информация, напътствия и обучения, в случай, че това е необходимо за безопасността и здравословните условия на труд на нашите сътрудници;
Всеки от нас е задължен да спазва своите задължения по отношение на професионалната безопасност и безопасните условия на труд по време на извършване на дейностите. 

Обективност и потвърждаване на достоверността
Ние предоставяме квалифицирани услуги. Предоставяните от нас доклади са точно описание на действията, предприети в нашата оптимална работна практика.

Уважение към личността
Отнасяме се към другите, взимайки предвид техните права и задължения.
Взимаме предвид влиянието на своите действия върху другите.
Признаваме и ценим приноса на всеки и получаваме пряма обратна връзка за нашата работа.
Уважаваме различията, грижим се за другите и отхвърляме каквато и да било дискриминация – расова, етническа, възрастова, полова, по вероизповедание, политическа.

Социална и екологична отговорност 
Растящите задължения на компаниите към обществото формират нови условия, изискващи разумно да се съчетават понятията „печалба” и „отговорност”. Разбирането на новите рискове създава нови изисквания и нови видове дейности и влияе както на организационното, така и на управленското ниво в компанията. Бюро Веритас като цяло, и всеки един служител поотделно взимат под внимание влиянието на своите действия върху обществото, хората и бизнеса.

Околна среда
Бюро Веритас гарантира, че нашата компания щади и опазва околната среда винаги и навсякъде, независимо от мястото, където извършва дейността си, защото ние спазваме закона и работим в духа на истината.