Търговия и услуги 

Търговия и услуги 

Днес търговците на едро и дребно са изправени пред нови предизвикателства, свързани с имиджа и качеството на предлаганите стоки, поради увеличаващия се натиск, породен от скъсяването на жизнения цикъл на продуктите, промените в нормативните изисквания, както и стремежа към по-ниски цени.

Ние можем да ви помогнем да посрещнете тези предизвикателства чрез изпитвания, инспекции и одиторски услуги на всеки етап от вашата дейност. По този начин се намалява риска от изтегляне на продукция от пазара, от рекламации и оплаквания, а също така се осигурява безпристрастност и защита на вашата марка.

В допълнение, Бюро Веритас може да ви съдейства за контролирането на всички рискове за здравето и безопасността на вашите помещения. Ние предлагаме периодични инспекции на вашите магазини и офиси с цел проверка спазването на нормативните разпоредби, приложими за работа с електричество, пожарна безопасност, работа с повдигателни съоръжения и др. Можем да ви предоставим същите услуги на свободния пазар, на който оперират вашите магазини и складове, като по този начин намерите решение на проблемите, касаещи здравето и безопасността в световен мащаб.

Предлаганите от Бюро Веритас услуги за инспектиране и сертификация в сферата на хранителната промишленост ще ви помогнат да приложите правилните методи за контрол на нивото на качеството и хигиената на хранителните продукти и основно на пресните и замразени храни, продавани във вашата търговска мрежа.

Ако вашата организация се занимава с дейности в сферата на услугите, като здравеопазване, финанси и застраховане, телекомуникация, туризъм и др., ние можем да ви помогнем да приложите ефективно управление на риска и да оптимизирате своите процеси чрез провеждане на периодични инспекции и проверки съгласно задължителни или доброволно приети изисквания.

Също така можем да ви помогнем да сертифицирате вашите системи и процеси спрямо изискванията на стандарти като ISO 9001 (качество), ISO 14001 (опазване на околната среда), ISO 45001 (безопасни условия на труд) и много други.