Потребителски стоки

Потребителски стоки

В условията на съвременния пазар производителите и доставчиците на потребителски стоки са изправени пред редица предизвикателства, свързани с качеството и безопасните условия на труд и възникващи в резултат на намаления жизнен цикъл на продуктите, промените в законодателството и натискът върху цените. Ние ще ви помогнем да се справите с тези предизвикателства.