Green earth - B2B2S

„ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ“ ОТ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ НА BUREAU VERITAS, ПОСВЕТЕНИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Bureau Veritas е компания, предоставяща „бизнес за бизнес“ услуги за обществото. Нашата мисия е да изграждаме доверие между бизнеса, публичните власти и потребителите.

Като световен лидер в областта на одиторските и сертификационните услуги, ние подпомагаме нашите над 400 000 клиенти да бъдат по-ефективни, по-методични и по-надеждни в пътя си към по-устойчив бизнес и по-устойчив свят.

Устойчивостта е заложена в нашата стратегия, в цялата ни организация и във всички наши бизнеси.

Благодарение на нашия експертен опит ние помагаме на нашите клиенти да посрещнат предизвикателствата, свързани с безопасността, околната среда, социалната отговорност и качеството на продуктите или услугите по цялата верига. Подпомагаме нашите клиенти при избора на ресурси и по време на производствения процес. Предлагаме експертен опит във всяка точка от веригата на доставки - от снабдяването със суровини до използването на продукта. Bureau Veritas е на разположение на клиентите от сектор "Сгради и инфраструктура" по време на строителни и ремонтни дейности. И ние играем жизненоважна поддържаща роля в областта „Нова мобилност“. Bureau Veritas се стреми да е до всички свои клиенти при изпълнението на тяхната стратегия за устойчиво развитие и да отговори на очакванията на техните служители и заинтересовани страни.

Чрез нашата “зелена линия” от услуги и решения ние даваме възможност на организациите - както частни, така и публични – да прилагат, измерват и постигат своите цели за устойчивост.

С нашия принос клиентите ни могат измеримо да демонстрират своето ESG  въздействие, като направят резултатите проследими, видими и надеждни. Осигурявайки прозрачност, ние предоставяме инструменти за защита на марките и репутацията на клиентите.

Bureau Veritas Green Line of services and solutions

 

 

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДСТВО

ПРИНОС КЪМ ОПАЗВАНЕТО НА ПЛАНЕТАТА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Във всички сектори компаниите искат да окажат положително въздействие върху изменението на климата, да помогнат за опазването на природните ресурси и да защитят околната среда.

Прилагането на ефективни планове за действие и измерването на въглеродния им отпечатък са ключови стъпки по пътя им към бъдеще с нулеви въглеродни емисии.

В контекста на енергийния преход, спазването и осигуряването на устойчиво производство, съхранение и разпределение на нова енергия е особено предизвикателство.

 

ЕКСПЕРТИЗА НА БЮРО ВЕРИТАС

Във всички сектори на дейност Bureau Veritas подкрепя организациите в усилията им да намалят въглеродния си отпечатък. Ние насърчаваме всички пътища, които водят до нулеви въглеродни емисии, като подкрепяме клиентите чрез проверка, измерване, сертифициране и компенсиране на емисиите.

В BV признаваме важността на отговорното използване на природните ресурси на планетата. Нашите експерти помагат на организациите да преодолеят свързаните с това предизвикателства и да насърчават устойчивото използване на ресурсите.

Ние сме ключов участник в енергийния преход, присъствайки на ключови етапи от веригата за производство на възобновяема и алтернативна енергия. Подкрепяме нашите клиенти да проектират, изграждат и експлоатират активите си по устойчив начин.

 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИИ - ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД

 • Вятърни електроцентрали в сушата и морето – жизнен цикъл

 • Слънчева енергия – от разработване на проекти до управление на активи

 • Стабилност на електропреносната мрежа и интегриране на възобновяеми енергийни източници

 • Биогорива

 

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

 • Мониторинг на реколтата в агробизнеса

 • Прецизно земеделие

 • Отговорен риболов 

 • Сертификация за устойчиво лесовъдство и проследяване на дървесината по цялата верига

 • Предотвратяване на замърсяването на морската среда

 

ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК В ИНДУСТРИЯТА
 

 • Мониторинг на въглеродния отпечатък

 • Проверка на енергоспестяването

 • Индустриален контрол на околната среда

 • Изпитване и контрол на емисиите

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОСЛЕДИМОСТ

ДОПРИНАСЯНЕ ЗА ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Докато потребителите, гражданите и инвеститорите изискват все повече прозрачност и достоверност, веригите за доставки станаха изключително сложни, което прави управлението им още по-трудно.

Прекъсването на веригата за доставки може да окаже сериозно въздействие върху дейността на организациите. Каквато и да е ситуацията, управлението на веригата за доставки изисква гъвкавост и бърза реакция, за да се защити бизнесът. За компаниите от секторите енергетика, търговия на дребно, автомобилостроене или хранително-вкусова промишленост управлението на риска във веригата за доставки се превърна в основен приоритет.

ЕКСПЕРТИЗА НА БЮРО ВЕРИТАС

Присъствайки във всички сектори на дейност, Bureau Veritas разполага с голям експертен опит. Подкрепяме компаниите в стремежа им да осигурят отговорно и справедливо снабдяване и да гарантират проследимост на продукта от мястото на произход до потреблението. 

Ние сме ангажирани с по-отговорен икономически модел и използваме различни услуги и решения, за да насърчим нашите клиенти да прилагат модели на кръгова икономика.

УСТОЙЧИВОСТ НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКИ
 

 • Методология за оценка на риска въз основа на резултатите от проведени одити

 • Разработване на персонализиран "индекс на риска"

 • Предоставяне на единна дигитална база данни

 • ESG одити на веригата за доставки 

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ХРАНИ
 

 • Тестване/ Изпитване на компонентите на продукта

 • Био сертификация

КРЪГОВА ИКОНОМИКА
 

 • Верификации в областта на кръговата икономика

 

СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИНОС ЗА УСТОЙЧИВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ГРАДОВЕТЕ И РЕГИОНИТЕ

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Всички заинтересовани страни в сектор "Сгради и инфраструктура" са изправени пред двойно предизвикателство. На първо място, те трябва да отговорят на нуждите на бързо развиващото се градско население. В същото време те трябва да гарантират, че сградите и инфраструктурата са висококачествени, рентабилни и отговарят на изискванията за безопасност и опазване на околната среда.

 

ЕКСПЕРТИЗА НА БЮРО ВЕРИТАС

BV присъства на всеки етап – от осъществимостта до експлоатацията. Ние предлагаме услуги по инспекция и сертифициране на нови и остарели активи и подкрепяме прехода към нискоенергийно потребление.

 

Нашият технически опит и задълбочени познания за местното законодателство помагат на клиентите да проектират, разработват и управляват градове и инфраструктура. Допринасяме за развитието на устойчиви и интелигентни градове, като същевременно даваме възможност за значително удължаване на експлоатационния живот на съществуващите сгради и инфраструктура чрез реновиране.

 

 

СТРОИТЕЛСТВО И РЕНОВИРАНЕ

 • Сертифициране на зелени сгради

 • Управление на проекти за подобряване на инфраструктурата

 • Управление на инфраструктурните активи през целия жизнен цикъл

 

НОВА МОБИЛНОСТ

 

ДОПРИНАСЯНЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ПО-ЕКОЛОГИЧЕН ТРАНСПОРТ

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Транспортната индустрия, която включва авиокомпании, железопътни компании, сухопътни превозни средства, корабоплаване и други, представлява около 25% от световните емисии на CO2.

Морската индустрия е начело на енергийния преход чрез разработване на устойчиви горива, използване на алтернативни системи за задвижване и подпомагане изграждането и експлоатацията на офшорни вятърни паркове.

Електрификацията е от решаващо значение за енергийния преход, а развитието на електрическата мобилност разчита на леснодостъпни решения за зареждане.

 

ЕКСПЕРТИЗА НА БЮРО ВЕРИТАС

В продължение на почти 200 години ние използваме нашия опит в морската индустрия, за да подкрепяме нашите клиенти в разработването на нови енергии в сектора. Докато корабоплаването с втечнен природен газ (LNG) набира все по-голяма популярност, ние помагаме на корабособствениците да оптимизират конструкцията на своите кораби, като осигуряват съответствие със съществуващите и бъдещите разпоредби за емисии в атмосферния въздух.

 

Комбинацията от технологии, алтернативни горива и енергийни източници постоянно намалява екологичния отпечатък на индустрията. Като си сътрудничи с участниците в индустрията и използва своя опит в областта на новата мобилност, BV помага на индустрията да определи курса към нова ера на устойчиво развитие.

 

За станциите за зареждане на електрически превозни средства BV разработи цялостно портфолио от услуги, обхващащо целия жизнен цикъл – от проектирането и изграждането до пускането в експлоатация.

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ

 • Съдействие за управление на проекти за зарядни станции в процес на изграждане

 • Услуги по инспектиране на зарядни станции в експлоатация

 

АЛТЕРНАТИВНО ЗАДВИЖВАНЕ

 • Експертни познания за втечнен природен газ (LNG) и подкрепа на проекти за намаляване на риска от проектирането до експлоатацията

 • Инженерни услуги в подкрепа на подобрената ефективност и устойчивост

 • Решения за киберсигурност и безопасност за морския и офшорния сектор

 • Разработване и прилагане на нови правила за нови горива

 

СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ, ЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

 

ДОПРИНАСЯНЕ ЗА ИКОНОМИКА, КОЯТО ЗАЧИТА ВСИЧКИ И Е ИЗГОДНА ЗА ВСИЧКИ.

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Заедно с планетата, хората са основен стълб на устойчивия бизнес и обществен живот. 

Гражданите и потребителите търсят проверена и доказуема информация за това как компаниите разработват, произвеждат и доставят своите продукти и услуги.

Успоредно с това, освен финансовите резултати и способността за иновации, компаниите вече се ценят високо и заради положителното им въздействие. Лицата, вземащи решения във всички организации, са изправени пред предизвикателството да обосноват ангажиментите си по Кодексите за социална отговорност, за да останат конкурентоспособни и устойчиви, като същевременно демонстрират ангажимента си към по-добри бизнес практики.

 

ЕКСПЕРТИЗА НА БЮРО ВЕРИТАС

Bureau Veritas играе все по-голяма роля като безпристрастна и независима трета страна във веригата от действия, насочени към превръщането на нашата икономика в прозрачна и по-отговорна към нашата планета и нейните обитатели.

Ние помагаме на клиентите си да намалят риска и да подобрят резултатите по отношение на здравето, безопасността и сигурността.

Разработили сме пълна гама от решения за оценка на политиката за „многообразие и приобщаване“ и измерване на ключовите показатели за ефективност в тази област.

Също така подпомагаме клиентите в постигането на по-силно управление със специализирани услуги, свързани с етиката и почтеността.

 

СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ

 • Социални одити

 • Одити на политиките за здраве, безопасност, хигиена и приобщаване

 

СТРАТЕГИЯ ЗА КОДЕКСИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (CSR)

 • Мониторинг на политиката

 • Подобряване на системите за управление

 • Проверка на отчитането

 

ЕТИКА И БИЗНЕС ПРАКТИКИ

 • Оценка на правата на човека

 • Оценка на доставчиците

 • Сертификация „борба с корупцията“

 • Сертификация „GDPR и киберсигурност“